عوامل انگیزشی داوطلبان در ورزش دانشگاهی

مطالعه رشد اجتماعی در دانش‌آموزان نابینا و سالم ورزشکار و غیر ورزشکار
برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و ضخامت چین پوستی و ارائه معادلات مربوطه
بررسی اثر ترکیبی تمرین هوازی کاهنده و مکمل امگا-3 به دنبال انقباضات برون گرا روی شاخصهای التهابی در زنان بسکتبالیست شهرستان گیلانغرب
تاثیر نوع تمرین و بازداری پیش گستر و پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارت کراس اور اسکیت
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد برخی از شاخصهای قلبی بیماران عروق کرونر زنان
بررسی انگیزش شرکت دانش آموزان دختر ورزشکار استان یزد در ورزشهای انفرادی و گروهی و رابطه آن با ویژگی های شخصتی آنان
اثر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ABCA1 در بافتهای موش نر صحرایی، سطوح apoA-I و غلظت پلاسمائی HDL
تخمین سن زیستی بانوان سالم بر اساس عوامل آمادگی جسمانی
تاثیر دو نوع محیط رقابتی و غیر رقابتی بر اکتساب و یادداری یک مهارت ادراکی - حرکتی در افراد رقابت جو و غیر رقابت جو
شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به ایران
اثر سیکل عادت ماهیانه بر غلظت لاکتات خون و کورتیزول بزاقی به دنبال یک فعالیت بیشینه
تاثیر شش هفته برنامه تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای افراد سالمند سالم
مقایسه میزان برخی عوامل آمادگی جسمانی در دانشپذیران پسر دارای ناهنجاری کایفوز و دانشپذیران سالم رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
*
@