تغییرات الگوهای فرهنگی در شهرکهای حاشیه همدان


تغییرات الگوهای فرهنگی در شهرکهای حاشیه همدان
در جهت برنامهء توسعه، اجتماعی - اقتصادی جامعه، شناسایی این مسائل ضرورت دارد.


چگونگی و شیوع مصرف هروئین در جامعه
جوامع شهری، روستایی و ایلی در تبادل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر و جهان امروز درگیر مسائل متعدد فرهنگی می‌باشد.


دروازء شرق‌شناسی و غرب‌شناسی: دیدگاه صاحب‌نظران اجتماعی ایران


شناخت خرده فرهنگ جوانان، کارکردها و آثار نامناسب آن


68 out of 100 based on 53 user ratings 178 reviews

@