آداب و رسوم اجتماعی


آداب و رسوم اجتماعی
آداب و رسوم به شیوه‌های عملکرد مرسوم و خوکرده در داخل یک جامعه اطلاق می‌شود.


بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان در شهر شیراز
در هر جامعه، علاوه بر آداب و رسوم، عرفهائی نیز رایج هست که با آداب و رسوم متفاوت هست .


بررسی فرهنگ عمومی شهر اردبیل
عرفهای هر جامعه‌ای غالبا در نظام حقوقی و آموزشهای مذهبی اون متجسم می‌شوند، "سنت‌گرائی" و "رسم‌زدگی" برخی از اعضای جامعه را چنان به خود دچار می‌کند که از ارزش مستتر در اون سنت و رسم خاص ، که این رسم برای رسیدن به اون شکل گرفته فاصله پیدا می‌نمايند.


بررسی کیفیت گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در شهر شیراز در سال‌های 1355 و 1365
آداب مرسوم در هر جامعه، نشان از ارزشهائی دارند که این آداب و رسوم برای دستیابی، ارج‌نهادن و اهمیت دادن به اونها ایجاد شده‌اند ولی گاه ممکن هست ، اجرای بعضی از سنتها و رسوم، فردو جامعه را از توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بازدارد.


بررسی مسائل و مشکلات ازدواج از دیدگاه جوانان شهر ایلام
برای ایجاد تحل در چنین رسومی، دقت ، تدبیر، امکانات و برنامه‌ریزی دقیق لازم هست و این تحول گاه سالها بطول می‌انجامد.


بررسی مسایل و مشکلات جوانان و نوجوانان شهر تهران
امنیت اقتصادی سبب تغییر نگرشها و ارزشها و تحول گرایش‌های نسلها از مادی به ارزشهای فرامادی می‌شود.


بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی - اجتماعی ناشی از بیکاری
به عقیده بسیاری از محققان و صاحبنظران، رسانه‌های جمعی بهترین راه توسعه فرهنگ هستند، اون هم به شکل مقطعی، بلکه با برنامه دورنگر، بلند مدت و با سرمایه‌گذاری همه جانبه.


بررسی مشخصات و نظرات شرکت‌کنندگان در همایش تحلیل ویژگیهای فرهنگی استان
در تهیه برنامه‌های صدا و سیما باید درنظر داشت که هرچه جمعیت مورد خطاب از نظر فرهنگی همگن‌تر باشد پیام باید کلی‌تر و انتزاعی‌تر ارائه شود .


بررسی مشکلات تعاونیهای خوداشتغالی بانوان در استان یزد
پیامهائی که بر مسائل مربوط به هویت ملی و ملیت تاکید دارند، دارای بیشترین تاثیر در مخاطبان خود هستند.

با توجه به تنوع فرهنگی در نقاط مختلف کشور، پرداختن به مشکلات خاص و بسیار جزئی مناطق اون هم از یک شبکه "سراسری" نمی‌تواند چندان موثر افتد و پرداخت به این مسائل باید در شبکه‌های هستانی درنظر برنامه گیرد.
70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

@