نظرسنجی از مردم تهران درباره نیروی انتظامی - 2


نظرسنجی از مردم تهران درباره نیروی انتظامی - 2




بررسی انجام شده نشان می‌دهد، اکثر پاسخگویان (81 %) عملکرد نیروی انتظامی را در برقراری امنیت و نظم و 71 % عملکرد نیروی انتظامی را در جهت انظباط کاری موفق دانسته‌اند.


علل و عوامل موثر در سپردن کنهسالان به خانه‌های سالمندان خصوصی
در زمینه حسن رفتار و برخورد نیروی انتظامی بررسیها نشان می‌دهد که اکثریت معتقدند که ماموران نیروی انتظامی دارای برخوردی مناسب هستند.


عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر باروری عشایر دیناران
در مورد رعایت قانون توسط پرسنل نیروی انتظامی 31 % معتقد بودند رعایت قانون از طرف ماموران در حد زیاد و بسیار زیاد و تنها 20 % اون را کم و بسیار کم ارزیابی کرده‌اند.


عوامل عدم پذیرش قانون در جامعه و راهکارهای عملی آن
در ارتباط ظاهری 33 % پاسخگویان، ماموران نیروی اتظامی را از لحاظ ظاهری متوسط و 58 % افراد، زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.


گرایش به حجاب در میان دانشجویان دختر
بررسیها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان معتقد بودند نیروی انتظامی از محبوبیت بسیار بالایی در بین امت برخوردار هست .


گزارش سمینار فرهنگی و پژوهشی در شهرستان میناب
در اتباط با بهترین خصوصیات نیروی انتظامی کشور 36 % به برقراری نظم، 11 % به مبارزه با مفاسد اجتماعی و 9 % به ایمان و اخلاق خوب اشاره داشته‌اند.


گزارشی از تحلیل وضعیت فرهنگی خراسان
در مورد بهترین خصوصیت نیروی انتظامی 23 % به ظاهر مرتب و برخورد نامناسب و 18 % به بی‌عدالتی اشاره کرده‌اند.


گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری در استان ایلام
در پایان این بررسی از پاسخگویان سوال شد "اگر اداره نیروی انتظامی به دست شما باشد مهمترین اقدامی که انجام می‌دهید چه خواهد بود؟" 20 % به برقراری امنیت و نظم و 18 % به مبارزه با مفاسد اجتماعی اشاره داشته‌اند.


مردم‌شناسی قزاقان ایران



50 out of 100 based on 35 user ratings 310 reviews

@