بررسی علل کجروی زنان ویژه، مشکلات موجود آنها و راه‌حلها


بررسی علل کجروی زنان ویژه، مشکلات موجود آنها و راه‌حلها
هدف پژوهش بررسی علل کجروی زنان ویژه، مشکلات موجود اونها و راه‌حل‌ها هست .


آسیب‌شناسی فرهنگی دانشگاه
روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پیمایشی و با هستفاده از لوازم پرسشنامه و مصاحبه بوده هست .


آیینه امامزاده هاشم
با توجه به اینکه نظام اسلامی نوین ما با مسئله فساد و فحشا مشکل دارد این را نمی‌توان و نباید کتمان کرد که دستگاههای کنترل اجتماعی % قابل توجهی از هزینه و وقت و نیروی خود را مصروف مبارزه با این پدیده پیچیده کرده و می‌نمايند ولی به نظر می‌رسد در وحله اول در شناخت مسئله ایراد وجود دارد.


ارزیابی فعالیتهای هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و شهرستانهای تابعه طی برنامه اول توسعه
ارائه طرح حاضر قدمی هست کوچک در راه پرپیچ و خم مبارزه و کنترل فساد و فحشا در مملکت‌ها.


ارزیابی نگرش گروههای مختلف در مورد اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
زن ویژه اصطلاح مناسبی هست برای زنان کجرو و مسئله‌داری که به دلیل کجروی و بزهکاری (من‌جمله خودفروشی، فرار از خانه و شهر، اعتیاد و غیره) به دلخواه و یا بالااجبار در مراکز مخصوص انگونه زنان نگهداری می‌شوند.


ارزیابی نگرش مردم کردستان نسبت به عملکرد مسئولین فرهنگی استان در پنج سال (1368 تا 1372)
نگاهی به عبارت فوق و واقعیت‌ها موجود در جامعه نشان می‌دهد که علل کجروی‌های اینگونه افراد را باید بیشتر در اوضاع نابهنجار اجتماعی، نابرابریهای اجتماعی موجود و خانواده نابسامان جستجو کرد.


اسکان عشایر در دشت بکان: پیامدها و راهکارها
زنان ویژه فروماندگانی هستند که از هر لحاظ به سختی به توجه و مراقبت نیازمندند.


بررسی آثار سو و پیامدهای اجتماعی اقتصادی مواد مخدر در استان
توجه و مراقبت نسبت به یک قربانی عمدتا بی‌پناه و پناهنده‌ای بی‌نوا که با همه احوال مستحق دستگیری و حمایت هست و در عین حال توجه و مراقبت نسبت به کجروانی نسبتا حرفه‌ای که مسامحه و تاخیر در شناخت شرایط اصلی انحراف اونها، جامعه را با آسیب اجتماعی بسیار خطرناک مواجه ساخته و می‌سازد.


بررسی بازیهای سنتی شهرستان سنندج50 out of 100 based on 25 user ratings 550 reviews

@