نظرسنجی از مردم تهران دربار "اسلام و روابط اجتماعی"


نظرسنجی از مردم تهران دربار "اسلام و روابط اجتماعی"
در این بررسی اطلاعات مربوط به شاخص جدایی اعتقادهای مذهبی از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که 34 % از پاسخگویان با چنین تفکیکی مخالف یا کاملا مخالف بودند.


شکاف میان نخبگان و توده (تحلیل ثانوی)
84 % پاسخگویان با عقاید مبتنی بر ملاک قراردادن اعتقادات مذهبی در زندگی اجتماعی موافق یا کاملا موافق بودند.


شناخت وضع موجود برخی از امکانات فرهنگی استان کردستان
با توجه به بررسیهای انجام شده 64 % پاسخگویان تا حد زیاد یا خیلی زیاد اعتقادات مذهبی را در زندگی اجتماعی و تصمیم‌گیریهای مربوط به اون دخیل می‌دانستند.


شناسایی و بررسی مناطق بحران‌خیز اجتماعی استان تهران
این اعتقاد در میان گروههای سنی بالاتر و متاهلها بیشتر به چشم می‌خورد و در مقابل گروههای تحصیلی بالاتر به خصوص صاحبان تحصیلات عالی، ضعیف می‌شود.


شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوجوانان و جوانان استان تهران
از نظر تاثیر اعتقادات مذهبی بر روابط همسایگی نیز، 83 % فرموده‌اند مسلمان بودن اهالی محله‌ای که در اون زندگی می‌نمايند برایشان خیلی مهم یا مهم هست .


شناسنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق بیستگانه تهران
این عقیده در میان متاهلها و گروههای تحصیلی پائین‌تر شدت بیشتری دارد در مورد محیط کار 32 % پاسخگویان اصلا حاضر نبودند در محیطی کار نمايند که شئون اسلامی در اون رعایت نمی‌شود.


عجب و نارسیسیزم
62 % محیط کاری را که شئون اسلامی در اون رعایت شود، ترجیح می‌دادند.


عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بخش فرهنگ استان کردستان
% پاسخگویان زنی که اصلا حاضر در محیطی که فاقد شئون اسلامی هست کار نمايند بیش از مردان هست .


عوامل موثر در مراجعه اعضا به فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی استان کردستان
% پاسخگویانی که اصلا حاضر به کارکردن در محیط غیراسلامی نبودند با افزایش تحصیلات کمتر می‌شود.
70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

@