بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی - اجتماعی ناشی از بیکاری


بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی - اجتماعی ناشی از بیکاری
هدف پژوهش ، بررسی وضعیت بیکاری در هستان خوزستان، شناخت آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از اون و سرانجام ارائه راه‌حلهای پیشنهادی جهت کاهش و مهار روند بیکاری هست .


حماسه خرمشهر


خاطرات آزادگان


62 out of 100 based on 47 user ratings 622 reviews

@