گزارش سمینار فرهنگی و پژوهشی در شهرستان میناب


گزارش سمینار فرهنگی و پژوهشی در شهرستان میناب
نقل حاضر با هدف انعکاس دیدگاهها و نظرات سخنرانان این سمینار درباره مسائل فرهنگی و پژوهشی هستان جهت هستفاده مسئولین و محققین و علاقه‌مندان به مسائل فرهنگی تهیه گردیده هست .


مردم‌نگاری شهرستان بردسیر


مردم‌نگاری شهرستان بندرعباس


50 out of 100 based on 25 user ratings 700 reviews

@