مطالعه عواملی موثر بر باروی‌های ناخواسته در شهر شیراز


مطالعه عواملی موثر بر باروی‌های ناخواسته در شهر شیراز
این پژوهش با هدف محاسبه نرخ باروری‌های ناخواسته و تعیین شرایط موثر بر این نوع باروری‌ها به اجرا در آمده هست .


مطالعه آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی در ایران
ضمن فهرست برداری از 1004 مورد از زنانی که برای وضع حمل به زایشگاه‌های اصلی شیراز مراجعه کرده بودند 849 نفر اونان مورد برنامه گرفتن.


مطالعه موانع و مشکلات ازدواج جوانان در شهر تهران
براین پايه میزان باروری‌های ناخواسته معادل 45/6 % از کل باروری‌های مورد مطالعه بدست آمده هست .


مطالعه و تعیین تعاریف مفاهیم، اهداف و استانداردهای خدمات سازمان بهزیستی کشور
این مطالعه به مقایسه پاره‌ای متغیرهای اجتماعی - اقتصادی و جمعیتی در دو گروه دارای باروری‌های خواسته و ناخواسته به کمک آزمون فی پرداخته هست .


میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه استان تهران


نظریات مردم استان سمنان نسبت به سازمانهای خودجوش استان


56 out of 100 based on 51 user ratings 1126 reviews

@