نهادهای خودجوش مردمی در استان کردستان


نهادهای خودجوش مردمی در استان کردستان
هدف از این بررسی انجام یک طرح اکتشافی به منظور شناختن زمینه‌های بوجود آمدن تشکلهای امتی در روستاها و شهرهای هستان کردستان می‌باشد تا با دستیابی به اون به توان مطالعه‌ای جامع در مورد گذشته و وضع موجود تشکلها و نهادهای خود جوش امتی انجام داد و راههای توسعه اون را سامان داد.


بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی فقر روستایی در ایران و سنجش تاثیر فعالیتهای عمرانی (راه، برق‌رسانی، آب‌رسانی و ...) وزارت جهادسازندگی در آن


بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی شهرستان بویراحمد بین سالهای 1304 تا 1340


74 out of 100 based on 49 user ratings 874 reviews

بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان‌غربی
بررسی چگونگی نفوذ اشکال امپریالیسم فرهنگی غرب در بین شهروندان شهر همدان و شناسایی محرکهای اشاعه و نیز رویاروئی سازنده با آن
بررسی خودکشی در شهرستان نهاوند
بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی موثر در مشارکت اجتماعی اقتصادی و کمکهای مالی مردم به موسسات دولتی و دانشگاهها در شهر همدان و مقایسه تط
بررسی مشارکت سیاسی جوانان
بررسی و مقایسه برنامه‌های اوقات فراغت تابستان 78 استان
پژوهشی در خصوص نظرسنجی و بررسی میزان اثربخشی مراکز درمان معتادین در شهرستانهای گچساران و بویراحمد
چشم‌اندازی از ساماندهی عشایر کهگیلویه و بویراحمد
سیمای شهرستان کهگیلویه
طرح تحقیقاتی تدوین فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات تاریخی کشاورزی و اقتصادی
طرح تحقیقاتی تدوین فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعات گویشهای آبادیهای ایران و
طرح تحقیقاتی تدوین و فرهنگ ده‌های ایران (پایگاه مرجع اطلاعات رایانه‌ای آبادیهای ایران) پروژه تحقیقاتی بانک اطلاعاتی کشاورزی، اجتماعی و فر
*
@