بررسی تاثیر نقش خانواده، دوستان، رسانه‌های جمعی و رهبران فکری بر جامعه‌پذیری مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات


بررسی تاثیر نقش خانواده، دوستان، رسانه‌های جمعی و رهبران فکری بر جامعه‌پذیری مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات
بررسی تاثیر گروه‌های خانواده، دوستان، رسانه‌های جمعی و رهبران فکری فرایند جامعه‌پذیری سیاسی هدف اصلی این تحقیق محسوب می‌شود.


مطالعات جامع کانون دشتروم
جامعه‌پذیری سیاسی فرآیندی هست که انسان‌ها در طی اون به فراگیری ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات و افکار سیاسی و اجتماعی جامعه می‌پردازند و اون را درونی می‌سازند.


مطالعات ساماندهی روستاهای پراکنده استان
این افکار منشعب از فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای هست که اون نیز به نوبه خود ناشی از فرهنگ عمومی جامعه هست .


مطالعه اشتغال‌یابی کانون توسعه دلی بجک سپیدار
شرکت در امور سیاسی هر جامعه بخشی از فرایند جامعه‌پذیری افراد را تشکیل می‌دهد، از این رو اعضای جامعه برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها تلاش می‌نمايند که خود را در این مسیر برنامه دهند، به این لحاظ فرآیند جامعه‌پذیری به سهولت صورت می‌پذیرد.


مطالعه اشتغال‌یابی کانون کره‌ای چرام
در این تحقیق برای بررسی بهتر فرآیند فرآیند جامعه‌پذیری، مشارکت سیاسی دانشجویان را در انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری) مورد توجه برنامه دادیم.


مطالعه تفصیلی کانون آبریگون گچساران
این تحقیق با روش پیشمایشی (Survey) صورت گرفته و نمونه موردنظر از میان دانشجویان "دانشکده فنی دانشگاه تهران" (دانشجویان ترم آخر تحصیلی) انتخاب شدند.


مطالعه تفصیلی کانون توسعه مارگون
علت اصلی انتخاب شدند.


مطالعه تفصیلی کانون سرگچینه
علت اصلی انتخاب این گروه نقش مهم دانشجویان دانشکده فنی در فعالیت‌های سیاسی در دهه‌های اخیر بوذه هست .


مطالعه تفضیلی کانون توسعه تنگ نامرادی68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@