بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله که به الگوی "رپ " گرایش دارند، با نوجوانان و جوانانی که به این الگو گرایش


بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله که به الگوی "رپ " گرایش دارند، با نوجوانان و جوانانی که به این الگو گرایش
هدف پژوهش بررسی و مقایسه ویژگیهای فردی و خانوادگی، نظام ارزشها، الگوهای اجتماعی مورد قبول، از خود بیگانگی، عدم همرنگی و رفتارهای ضداجتماعی دو گروه از نوجوانان و جوانان دختر و پسر 15 تا 25 ساله (دارای ویژگیهای ظاهری گرایش یا عدم گرایش به الگوی رفتاری "رپ ") هست .


مطالعه نیمه‌تفضیلی کانون دلی مهرجان
یافته‌ها زمینه‌های احتمالی علل گرایش به این الگو را نشان می‌دهد.


مطالعه نیمه‌تفضیلی کانون شهدالی


مطالعه نیمه تفضیلی کانون گج بلند بهمئی


74 out of 100 based on 29 user ratings 1204 reviews

@