تحول نامگذاری کودکان تهرانی


تحول نامگذاری کودکان تهرانی
محقق این رساله %د هست که با توصیف و تحلیل یکی از عامترین مشخصه‌های افراد یعنی (نام) به تصویری قابل قبول از سیمای عام فرهنگی و تحولات اون سه دهه اخیر بپردازد.


گذری بر فرهنگ عامه شهرستان طبس
محقق علاوه بر کنکاش در گرایش فرهنگی در نام و سیر تحولات این گرایش درسی سال اخیر، یعنی در طول سالهای 1374-1345، به بررسی روند تحولات ساختی نامها از جمله تعداد سیلابها، نرمی و سختی حروف مفهومی یا مصداقی بودن پیشوند یا پسوند داشتن، ترکیبی یا ساده بودن، تعداد حروف هر نام و ریشه هر نام، پرداخته هست .


بررسی آرزوهای تحصیلی/شغلی و برنامه های تشکیل خانواده گروهی از دانش آموزان دبیرستانهای اصفهان، زاهدان و یزد


توسعه انسانی پایدار در ایران


50 out of 100 based on 55 user ratings 430 reviews

@