فنون متکی بر انرژی باد در جنوب خراسان (آس‌بادها)

بررسی عوامل تهدیدکننده سلامت روانی زنان تحصیلکرده ایرانی و رابطه آن با رضایت از زندگی
آسیب شناسی فرهنگی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
بررسی خودباوری زنان شهرستان سنقر
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی استان قزوین
علل و عوامل خودسوزی زنان در دانسفهان و شال (منطقه بوئین زهرا، استان قزوین)
بررسی روند تحول جمعیت روستایی در ایران و علل و عوامل موثر بر آن
بررسی روابط انسانی در خانواده
بانک اطلاعات کتابنامه روستایی ایران
پایگاه مرجع و بانک اطلاعاتی تاریخی، کشاورزی اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور
پایگاه مرجع اطلاعات رایانه ای - بانک اطلاعاتی گویش آبادی ها و عکس های مردم شناسی باستان شناسی، فرهنگی روستاها
بانک اطلاعات کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طبیعی آبادی های ایران
ترسیم خطوط کلی و تعیین شاخص های اصلی الگوی توسعه روستایی پایه ای در مناطق روستایی و عشایری
شناخت، جمع آوری، دسته بندی و معرفی دانش بومی روستائیان و عشایرکشور
*
@