مطالعات توسعه اقتصادی-اجتماعی استان خوزستان


مطالعات توسعه اقتصادی-اجتماعی استان خوزستان
هدف طرح فوق مطالعه امکانات و موانع توسعه اقتصادی-اجتماعی "استان خوزستان" بوده که بدین منظور منابع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی هستان در امور مختلف به خصوص جمعیت و جوامع، بخش‌های تولیدی، ساختارهای اجتماعی و زیربنایی مطالعه گردید.


آسیب شناسی اجتماعی با بررسی دیدگاههای اسلامی
با توجه به مطالعات محدودیت‌ها و امکانات توسعه هستان مشخص و برای اجرا به کارفرما ارائه شد.


فرهنگ عمومی، زمینه ها و مفاهیم (ج 1) جلوه ها و مصادیق (ج 2)


میزان گرایش به ارزش ها و هنجارهای غربی در میان شهروندان تهرانی


68 out of 100 based on 33 user ratings 508 reviews

@