بررسی ساختار اقتصادی-اجتماعی روستا و مهاجرت از روستا در شهرستان اسدآباد


بررسی ساختار اقتصادی-اجتماعی روستا و مهاجرت از روستا در شهرستان اسدآباد
کوشش این پژوهش بر این هست که به بررسی شرایط اقتصادی-اجتماعی موثر درمهاجرتهای روستایی در شهرستان اسدآباد پرداخته و ضمن هستفاده از تئوریهای موجود، به تعیین اون نائل آید.


بررسی تاثیر شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی زنان در بخش غیر دولتی شهر تهران
از اونجا که تحقیق حاضر تبیینی (Explanation) می‌باشد، بنابراین تئوریهای مهاجرت در این بررسی مورد آزمون برنامه می‌گیرد.


نقش زن در توسعه اقتصاد خانواده
از دیدگاه روش شناختی سعی براین هست که از طریق یک تحقیق پیمایشی در شهرستان اسدآباد نمونه‌ای از دو گروه: روستاهای مهاجرت فرست و ورستاهایی که از اونها مهاجرت نشده (در طی دهه 65-55) انتخاب شود، و پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از روستاهای نمونه، این دو گروه روستا در ارتباط با ساختار اقتصادی-اجتماعی شان مورد مقایسه و تحلیل برنامه گیرد.


مردم شناسی عشایر و اقوام ایلام
بنابراین در پژوهش حاضر واحد تحلیل، روستا می‌باشد.


عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر سرقت بین جوانان زیر 25 سال شیراز
برپايه سرشماری 1365، از مجموع 108 روستای اسدآباد 39 روستا (36/1%) رشد منفی داشته‌اند.


بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی طی سالهای 65 تا 74
این نسبت برای شهرستان‌های همدان، کبود آهنگ ، نهاوند، تویسرکان، ملایر به ترتیب 25/6، 13/2، 13/2، 14/2، 24/1 % بوده هست .


نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر


بررسی تاثیر خود پنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان


74 out of 100 based on 59 user ratings 1084 reviews

@