تحلیل ویژگیهای فرهنگ عمومی استان همدان در سال 1374


تحلیل ویژگیهای فرهنگ عمومی استان همدان در سال 1374
انجام تحقیقات مربوط به تحلیل ویژگیهای فرهنگی یک منطقه، به تدریج منجر به افزایش تراکمی دانش فعلی در مورد مسائل فرهنگی گردیده و بستر مناسبی را جهت سیاستگزاری واقع بینانه و برنامه‌ریزی معقول در باب فرهنگ عمومی ایجاد خواهد نمود.


آداب مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام
این تحقیق با هدف تحلیل عناصر ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی هستان همدان انجام گرفته هست .


بررسی روند تحولات جمعیتی و فرایند رشد شهر نشینی در شهرستان بیرجند
به‌طور خلاصه طرح شامل بخشهای زیر هست : -وضعیت و شرایط جغرافیایی هستان همدان -ساختار جمعیتی هستان همدان -ساختار فرهنگی هستان همدان -ساختار اقتصادی هستان همدان -ساختار آمورشی جمعیت دانش آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد آموزشگاهها تراکم دانش‌آموز به تفکیک مقاطع و مناطق شهری و روستایی مراکز آموزش عالی _ کلاسهای نهضت سوادآموزی، امکانات ورزشی......


مطالعه مقایسه ای و عوامل موثر در رفتار کتابخوانی در ایران بر اساس نگرشهای دیدار کنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 76 و 77 گام


تهاجم فرهنگی و علل گرایش به فرهنگ بیگانگان در دانشگاهها


50 out of 100 based on 35 user ratings 310 reviews

@