مطالعات جامع زیست بوم باشت و بابویی


مطالعات جامع زیست بوم باشت و بابویی
مطالعه عمومی قلمرو زیست ایل باشت و بابویی در دو منطقه ییلاقی و قشلاقی اقتصادی، اجتماعی، منابع، ویژگیهای طبیعی و امور زیربنایی هست .


بررسی دیدگاههای بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب
این مطالعه برای 513 خانوار عشایری کوچرو در قلمرو ییلاقی و قشلاقی زیست بوم ایل مذکور صورت گرفته هست .


بررسی دیدگاههای شرکت کنندگان در سومین همایش کردستان شناسی


پژوهش در آثار حماسی مکتوب و فولکلوریک کردی


56 out of 100 based on 61 user ratings 736 reviews

@