مطالعه نیمه‌تفضیلی کانون دشت بابکان


مطالعه نیمه‌تفضیلی کانون دشت بابکان
این مطالعه به تحقیق و بررسی در خصوص ویژگیهای طبیعی، منابع، اجتماعی و اقتصادی و خدمات زیربنایی کانون دشت بابکان پرداخته هست که بتواند با توجه به این مطالعات برای ساماندهی به زندگی عشایر محدوده کانون مزبور راه حلهای مناسب و بهینه را ارائه نماید.


معرفی پژوهشهای اجتماعی- فرهنگی کشور در سالهای 76- 75- 1374


بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران


74 out of 100 based on 29 user ratings 754 reviews

تاملی در شکل گیری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان انقلاب اسلامی ایران (راز گل سرخ)
نامگذاری فرزندان و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن در خانواده های شهرهای اراک، همدان و بوشهر
وضعیت تحقیقات اجتماعی- فرهنگی در ایران
بررسی شناخت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از هویت ملی و ویژگی های ایران با استفاده از وسایل ارتباط جمعی
بررسی تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرک های حاشیه شهرضا بر این شهر و بالعکس
بررسی زمینه های اشتغال در شهرستانهای زرند، گلباف و شهر بابک
هویت شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان
آشنایی متفکران داخلی با جنبش فمنیستی در جهان
بررسی رابطه میان نقش مورد انتظار زنان محقق تهرانی در سال 1378
بررسی ساختار تشکیلات فرهنگی کشور
بررسی و زمینه یابی نگرش دانشجویان نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی واحد ارومیه
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی مستقر در استان همدان
*
@