میزان گرایش به ارزش ها و هنجارهای غربی در میان شهروندان تهرانی


میزان گرایش به ارزش ها و هنجارهای غربی در میان شهروندان تهرانی
تحقیق مورد نظر به منظور تعیین شاخص های گرایش شهروندان تهرانی به هنجارهای غرب از طریق انجام آزمون و مصاحبه های اولیه انجام شده هست.


بررسی رابطه بین اعتقادات عملی نگرش های مذهبی با جرم و بزهکاری زنان مجرم ندامتگاه اصفهان
از اونجا که دو مقوله و مفهوم جامعه و فرهنگ به یکدیگر وابسته اند، بنابر این اگر فرهنگ یک جامعه دچار تغییر و تحول شود که دیگر نتوان اون را به عنوان یک فرهنگ یکدست دانست.


بررسی رابطه بین نوع جرم و بزهکاری با ویژگی های اجتماعی ، دموگرافیک زنان مجرم زندان اصفهان
باید با شناخت اون دسته از عناصر و اجزای فرهنگی غرب که هویت و انسجام فرهنگی جامعه ما را در خطر برنامه داده هست و معرفی گروه های آسیب پذیر جامعه در مقابل اون گام اولیه را برای هر گونه سیاستگذاری انسجام بخشیدن به فرهنگ جامعه برداشت.


نیاز سنجی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران کشور به تفکیک گروههای سنی مناطق جغرافیایی و فرهنگی


تدوین محتوای پودمان آموزش حقوق انسانی به دختران دانش آموز


68 out of 100 based on 23 user ratings 898 reviews

@