کتاب ایران- سوگواری ها و عزاداری ها در ایران


کتاب ایران- سوگواری ها و عزاداری ها در ایران
این طرح به شرح سوگواری های مذهبی در ایران پرداخته و آداب و رسوم این گونه عزاداری ها را در شهرهای مختلف توضیح داده هست.


تدوین محتوای پودمان آموزش حقوق انسانی به دختران دانش آموز


امور پیش از چاپ کتاب آموزش حقوق برای دختران و کتاب حقوق زنان در خانواده


56 out of 100 based on 51 user ratings 976 reviews

بررسی علل اختلافات خانوادگی در ازدواج های فامیلی
بررسی میزان اختلال در وضعیت ازدواج در استانهای کشور با در نظر گرفتن جریانهای مهاجرت بین استانی
بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغل زنان بخش غیر دولتی در شهر تهران
بررسی تاثیر شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی زنان در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران
بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغلی زنان بخش غیر دولتی در چند شهر ایران
موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران دانشکده هنر
بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب
بررسی اثر دستیابی به تکنولوژی بر موقعیت زنان و نا برابری جنسیتی و مطالعه بین کشوری
بررسی تعارض نقشهای دوگانه زن در خانه و اجتماع و ارائه راهکارهای مناسب
مبارزه با جرائم از طریق آموزش از راه دور
برآورد و تحلیل شاخص های حیاتی ( ازدواج، باروری و مرگ و میر ) بر اساس اطلاعات وآمارهای سرشماری های 1365 و 1370
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی ( فارسی - انگلیسی)
*
@