گفتمان فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی: تحول و استمرار

بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد و نگرش آنها نسبت به غرب
بررسی اثر دستیابی به تکنولوژی بر موقعیت زنان و نا برابری جنسیتی و مطالعه بین کشوری
بررسی تعارض نقشهای دوگانه زن در خانه و اجتماع و ارائه راهکارهای مناسب
مبارزه با جرائم از طریق آموزش از راه دور
برآورد و تحلیل شاخص های حیاتی ( ازدواج، باروری و مرگ و میر ) بر اساس اطلاعات وآمارهای سرشماری های 1365 و 1370
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی ( فارسی - انگلیسی)
بررسی مقایسه ای ملاک های انتخاب همسر داوطلبان ازدواج در بدو و پس از یک سال ازدواج
موانع ازدواج و عوامل تهدید کننده آن در دختران و زنان شهر تهران
بررسی وضعیت و نیازهای جسمی، اجتماعی و روانی کودکان خارج شده از زندان
بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیتی نوجوانان غیر بزهکار و نوجوانان بزهکار
بررسی و شناخت عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرحهای رفاه اجتماعی
بررسی میزان شیوع افکار خودکشی و اقدام به خودکشی عوامل زمینه ساز و آشکارساز خودکشی در دختران نوجوان و جوان مناطق پرخطر کشور
بررسی عوامل موثر بر فرار دختران و زنان از منزل
*
@