موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی (در سطح کشور)


موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی (در سطح کشور)
این طرح در ادامه پژوهش سال 1379 ( که در شهر شهرستان تهران انجام گردید) %د هست شاخص های پژوهش فوق را در سایر هستانهای کشور مورد بررسی برنامه دهد.


برآورد و تحلیل شاخص های حیاتی ( ازدواج، باروری و مرگ و میر ) بر اساس اطلاعات وآمارهای سرشماری های 1365 و 1370


فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی ( فارسی - انگلیسی)


56 out of 100 based on 51 user ratings 826 reviews

@