مطالعه مقایسه ای و عوامل موثر در رفتار کتابخوانی در ایران بر اساس نگرشهای دیدار کنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 76 و 77 گام


مطالعه مقایسه ای و عوامل موثر در رفتار کتابخوانی در ایران بر اساس نگرشهای دیدار کنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 76 و 77 گام
این تحقیق به برسی و تحلیل نگرشهای 2588 نفر از باز دیدنمايندگان از یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب شهرستان تهران پرداخته هست ، تا مشخص کند چه عواملی در رفتار کتابخوانی امت موثرند .


فعالیتهای یونیسف در خاورمیانه
هدف دیگر تحقیق تعیین رابطه نگرشها ی دیدار گنندگان با دگر گونیهای فرهنگی و اجتماعی هست .


کابوس خانواده‌های امروزی (بررسی زمینه‌های اجتماعی اعتیاد بمواد مخدر)
رویکردی که در این مطالعه به کار گرفته شده رویکردی فرهنگی هست که در اون نقش فرهنگ در دگرگونیها برجسته قلمداد می شود .


بررسی و شناسائی مشکلات ازدواج جوانان از نظر دانشجویان دانشگاه تبریز
تکیه بر این رویکرد در حکم فاصله گرفتن از نظریه های کلاسیک نوسازی هست که تغییر در نگرشها را پايه ا تابع متغیرهای اقتصادی - اجتماعی میداند .


تاثیر محیط (خانوادگی - اجتماعی) در تعلیم و تربیت و پیشبرد وضع تحصیلی کودکان
نگرشهای فرهنگی جمعیت مورد مطالعه نشان می دهد ، که در حوزه کتاب و کتابخوانی ، نگرشهای جمعیت دیدار نماينده در برابر شرایط صرفا اقتصادی - اجتماعی از نوعی هستقلال برخوردارند ، به عبارت دیگر متغیرهای فرهنگی ، در قلمرو دگرگونیهای اجتماعی - اقتصادی نقش (( تعیین نمايندگی )) دارند .


بررسی مرکز آموزش نابینایان بزرگسال


اشتغال و طرق جلوگیری از بیکاری


62 out of 100 based on 37 user ratings 262 reviews

@