بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش شهر تهران در زندگی خانوادگی آنان


بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش شهر تهران در زندگی خانوادگی آنان
تحقیقات و مطالعات مقدمات جهت تهیه پرسشنامه به عمل آمده - اعضای طرح با وسعت بخشیدن به زمینه آشنایی خود با موضوع از طریق مطالعه ، در صدد تهیه سوالاتی جهت مصاحبه با چند تن از افراد صاحب عقیده می باشند.


اشتغال و طرق جلوگیری از بیکاری


نقش زنان در چهارچوب فعالیتهای پیمان منطقه‌ای


68 out of 100 based on 43 user ratings 418 reviews

@