بررسی فرهنگ های قومی و عوامل پیوند آنها با فرهنگ ملی با ملحوظ نمودن زبان گویش و لهجه های محلی در استان آذربایجان غربی

@