بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم مشهد به مطالعه کتاب


بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم مشهد به مطالعه کتاب
این تحقیق به دنبال این هست که ، اولا میزان گرایش امت مشهد مقدس به کتاب خوانی بدست آید و در مرحله بعد موانع اصلی مطالعه کتاب شناسایی گردد .


مونوگرافی روستای اوین
لذا واضح هست که در صورت حصول چنین نتایجی به امر گسترش مطالعه کتاب در برنامه ریزیهای فرهنگی کمک خواهد شد .


علل جذب جمعیت شهرستانها بر مراکز بزرگ صنعتی بعنوان مثال تهران


موقعیت جمعیتی اصفهان


56 out of 100 based on 31 user ratings 1156 reviews

@