سیمای زن در شهرستان بیرجند


سیمای زن در شهرستان بیرجند
طرح مذکور شامل یک مقدمه و شش فصل با عناوین ذیل می باشد: فصل اول: مشخصه های جمعیتی شهرستان بیرجند فصل دوم: مشارکت اقتصادی بانوان در شهرستان بیرجند فصل سوم: فعالیتهای آموزشی بانوان در شهرستان بیرجند فصل چهارم: فعالیتهای فرهنگی- هنری، ورزشی- بهداشتی بانوان بیرجند فصل پنجم: فعالیتهای سیاسی- مذهبی بانوان شهرستان بیرجند فصل ششم: نقش زنان بیرجندی در تغذیه و درمان بیماریها در خانواده در این طرح، ضمن ارائه چشم اندازی از شیوه های گوناگون حضور زنان بیرجندی در فعالیتهای آموزشی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی تا حدی به ویژگیهای زنان بیرجندی اشاره گردیده هست، در این بررسی در هر یک از فصول ضمن بیان موانع و مشکلات مربوط به این قشر، راهکارها و پیشنهادات لازم مطرح شده هست.


مشکلات شرکتهای تعاونی مصرف در ایران


رفاه کارگران صنعت نفت


62 out of 100 based on 37 user ratings 1162 reviews

@