راه‏‎‌‎‏های مبارزه با خرافات و موهومات


راه‏‎‌‎‏های مبارزه با خرافات و موهومات
این بررسی در پنج فصل تنظیم شده هست : در فصل اول به مفهوم خرافات و انواع اون اشاره می‌گردد.


جایگاه دین در نظام ارزش جوانان
در فصل دوم از دیدگاه‏‎‌‎‏های فرهنگی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، به علل و ریشه‌های خرافات نگریسته می‌شود.


بررسی انواع عدم تعادل ساختار نظام اجتماعی خانواده و رابطه آن با کشمکش زن و شوهر
در فصل سوم، به پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه می‌پردازد.


الگوگزینی جوانان و عوامل موثر بر آن
در فصل چهارم، به بررسی بعضی باورها و عقاید خرافی پرداخته شده و فصل پنجم راه‌حل‏‎‌‎‏ها و پیشنهادات هست .


بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی شاهاندشت


بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی دشت ورامین


62 out of 100 based on 37 user ratings 862 reviews

@