آیین گرایی مرگ در آثار همینگوی


آیین گرایی مرگ در آثار همینگوی




تاکید این مقاله بر آئین گرائی مرگ در آثار اصلی همینگوی که شامل رمان و داستان کوتاه هست معطوف می باشد.


فرهنگ اصطلاحات نظامی عربی به فارسی
نقد آثار همینگوی که در دهه 90 پس از یک دهه افول جان تاره ای به خود گرفته بود.


شرح لغات غریب نهج‌البلاغه بخش نامه‌های حضرت علی(ع) به معاویه
دلمشغولی وی با مرگ و آئین گرائی را محصول تجارب تلخ دوران کودکی وی می دانست و منتقدان وی در واقع از رویکردی تاریخی- سنتی در نقد آثار وی بهره می جستند.


ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی‌اللبیب عن کتب الاعاریب تالیف ابن‌هشام انصاری
این مقاله با طرح هستدلال های قوی به تقابل با الگوهای فکری سنتی درخصوص همینگوی برخاسته و به معرفی دو دیدگاه در ارتباط با آثار می پردازد.


بررسی و نقد اشعار صعالیک
مقاله حاضر بر این ایده پنهان در آثار همینگوی صحه می گذارد که آگاهی از مرگ ابتذال زندگی روزمره را در هم می شکند و آزادی از قید و بند عوام زدگی را به دنبال دارد.


مقایسه دو روش تدریس مستقیم و ترجمه در درس درک مفهوم متن و تمرین بیان
مرگ که در ادبیات دوره های پیشین به واژه ای مهجور بدل شده بود در آثار وی ضمن حصول یک بار معنائی ظریف سرانجام تبدیل به اصلی ترین نماد محدودیت انسان می شود.


رثا در ادب شیعه تا پایان قرن دوم ه.
موضع دومی که در این تحقیق اتخاذ شده اون هست که درونی کردن و هویت انسانی بخشیدن به مرگ می تواند حالت سرکوبگرانه و محدودنماينده مرگ بر آزادی انسان را از وی سلب نماید.


منهج الدراسات اللغویه عندالطبرسی فی مجمع البیان
در این مقاله شواهد کافی در تائید دو نظریه فوق الذکر از منابع و آثار اصلی بکار گرفته شده هست و سرانجام این تحقیق ضمن پرداختن به مقوله مرگ از زاویه فلسفی با صبغه ای احساسی و امیدی هرچند کم فروغ به رستگاری انسان پایان می پذیرد.


Les Valeurs Humaines Dans le Theatre De Jean Giraudoux Entre Les Deux Guerre (1918-1939)



98 out of 100 based on 68 user ratings 1118 reviews

@