استفاده از شبکه عصبی پس - انتشار خطا در تفسیر نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز

@