مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

@