عرض ذاتی به عنوان معیار وحدت و تمایز مسایل علوم

@