هزینه های نمایندگی ناشی از ارزیابی بیش از واقع حقوق صاحبان سهام

@