گزینه های سیاستی دولت برای پایداری بیمه های بازنشستگی با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا


گزینه های سیاستی دولت برای پایداری بیمه های بازنشستگی با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا
سیاست گذاری های کنترل جمعیتی دهه 1370 در ایران موجب افزایش جمعیت سالمند در دهه های آتی خواهد شد.


برآورد تقاضای انواع برنج برای خانوارهای شهری ایران
این پدیده اثرات اقتصادی و چالش های مالی قابل توجهی درپی خواهد داشت، بطوریکه خانوار ‌ها امکان تأمین مالی حمایت لازم دوران سالمندی را نخواهند داشت.


بررسی آثار تصرفات ناقل مالکیت در عین مرهونه
لذا این مسئله ضرورت نیاز به حمایت دوران سالمندی توسط دولت را از طریق گسترش پوشش طرح‌های بازنشستگی، به جهت ایجاد رفاه اجتماعی بالاتر و جلوگیری از فقر سالمندان، نمایان می‌سازد.


الازهر و اسلام سیاسی
در این پایان نامه با هستفاده از مدل نسل‌های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف مجموعه‌ای از روند‌های اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت در یک دوره 300 ساله بر پايه بودجه متوازن تأمین اجتماعی با مقایسه دو نرخ جایگزینی حقیقی و حداقل، شبیه سازی می شود.


بررسی روند توجه به ارتباطات در یونسکو از آغاز تاکنون و میزان بازتاب آن در نشریه ی پیام یونسکو ( نسخه فارسی ) ، (دو دوره ی 1987 – 1974 و 1999- 1987 )
نیروی محرکه مدل، گذار جمعیتی هست که برونزا درنظر گرفته می‌شود و بر پايه پیش بینی‌های سناریوی میانی ساوقت ملل نرخ رشد جمعیت تا سال 2040 از 1.2 % به صفر کاهش می‌یابد.


بررسی مقایسه ای نظرات خیام و شوپنهاور درباب معنای زندگی
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت به کاهش در عرضه نیروی کار و افزایش نرخ دستمزد منجر می شود.


خوانش خودواساز از رمان "شب زنده داری فین اگنها" اثر جیمز جویس
دستمزدهای بالاتر افراد را تشویق به افزایش عرضه نیروی کار و تجمیع بیشتر ثروت می کند و به این ترتیب مصرف کل بیشتری را در طول دوران زندگی ایجاد می نمايند.


ارزیابی عملکرد پرتفوی بانک ملی ایران براساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
بنابر این افراد تمایل دارند که در سطح ایستایی جدید دیرتر بازنشسته شوند.


شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری نزد مشتریان بانک سپه قم بر مبنای مدل سه شاخگی
با کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی نشان دهنده وضعیتی هست که در اون نسل جوان مجبور به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر و تحمل فشار مالیاتی بیشتری هستند، بنابر این تغییرات جمعیتی، اولویت های رفاهی نسل جوان را متاثر می سازد.

علی رغم فشار مالیاتی بالا، به دلیل فشار تورمی موجود در اقتصاد ایران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید سالمندان در دوران بازنشستگی کاهش نرخ جایگزینی امکان پذیر نمی باشد.
70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews

@