مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و استرس در مادران دارای فرزندان معلول و عادی


مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و استرس در مادران دارای فرزندان معلول و عادی
چکیده : این پژوهش با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، خودپنداره و هسترس در مادران دارای فرزند معلول و عادی شهرستان فیروز آباد انجام شد.


رابطه بین نسبت های اثر قیمت با بازدهی سهام شرکت ها
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مادران دارای فرزندان معلول و عادی شهرستان فیروز آباد تشکیل می دادند.


عوامل موثر بر فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل
که از بین اونها 160 نفر با شیوه نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.


بررسی موارد ، احکام و آثار ردّ دادرس
به وسیله مقیاس های دلبستگی بزرگسال، خویشتن پنداره و هسترس اطلاعات میدانی مورد نیاز پژوهش گردآوری شد.


بررسی ترجمه اشعاررابرت فراست به فارسی باتاکیدبر دیدگاه هرمنوتیکی پل ریکور
در این مطالعه از آزمون شاپیرو ویلک برای تست نرمالیتی داده ها و از آزمون های مانوآ، t دو نمونه ای مستقل و یو من ویتنی برای جواب دادن به سوالات و فرضیات تحقیق هستفاده گردید.


مرگ و زندگی در دیدگاه شاعران عصر جاهلی
نتایج نشان داد مادران دارای فرزند معلول از میزان هسترس بالاتر و خودپنداره کمتری در مقایسه با مادران فرزندان عادی برخوردار بودند.


بررسی رابطه سبک های مدیریت با نظام حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان گمرک اصفهان
هم چنین بین سبک های دلبستگی مادران دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.


بررسی مقابله‌ای کارکرد نقش همدلی در زبان‌های فارسی و انگلیسی
کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی، خودپنداره، هسترس، معلولیت

اعطای مهلت اضافی توسط فروشنده یا خریدار به طرف مقابل در جهت اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 وین) و حقوق ایران


92 out of 100 based on 82 user ratings 782 reviews

@