تحلیل عوامل موثر بر رکود جهانگردی بین المللی با استفاده از مدل AHP(مطالعه موردی جهانگردی بین المللی در ایران)

عوامل تعیین کننده باروری در بین کارگران مهاجر غیر بومی در شهر یزد
تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در هتلهای مشهد
آثار دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن و سنت
ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک به منظور توسعه گردشگری شهر تهران
نقش توانمندهای شهرستان اهر در توسعه پایدار گردشگری
مطالعه عوامل تعیین کننده نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده در شهر یزد
بررسی رابطه بین مدیریت دانش وتوانمندسازی دربین کارکنان دانشگاه ارومیه
بررسی بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام عرض? اولی? رشدی در مقایسه با ارزشی (بر مبنای مدل کارهارت) در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی بازتاب های الگوی دوگان? مدیریت فضای جغرافیایی (مورد: منطق? 20 شهر تهران و شهرری)
مطالعه ارزش فرزندان نزد زنان در شهر یزد
رابطه‌ی بین تمایزیافتگی خود ، انطباق پذیری و همبستگی خانواده وصمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی در معلمان زن متأهل شهر همدان
عوامل موثر بر تنبلی اجتماعی (مطالعه مقایسه ای میان شهروندان یزد و خرم آباد)
رابطه سیستم های مغزی رفتاری و نشانه های افسردگی با علایم اختلال خواب
*
@