بررسی مقایسه تطبیقی بین نوآوری و بهره وری در بانک های محمود آباد

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه اسطوره‌ای و حماسی حیوانات در شاهنامه فردوسی
موانع،محدودیت ها وآثار حقوقی واگذاری سهام شرکتهای سهامی بانگاهی برلایحه جدید قانون تجارت
بررسی تاثیر ریسک اقتصاد کلان و خاص شرکت بر تصمیمات تامین مالی خارجی
The Status of TEFL Postgraduates in Iran: A Probe into Demotivating Factors and Academic Literacy
شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران؛ همگرایی و عوامل موثر بر آن با تأکید بر مخارج دولت
بررسی رابطه شاخص تمرکز بازار و نسبت p/E صنایع تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران
الگویابی مکانی- فضایی فعالیت‌ گروههای ضد حکومتی مسلح؛ مطالعه موردی: افغانستان و پاکستان
بررسی مقولات فرهنگی واقتصادی ازدیدگاه فلسفه تعلیم وتربیت وتاثیرات آن برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی مدارس شهرستان گنبدکاووس)
استفاده از هنرهای تجسمی جهت افزایش قابلیت فهم اطلاعات مندرج در گزارش های منتج از عملیات مالی
تحلیل مولفه های سوررئالیست در داستانهای کوتاه زکریا تامر
مفهوم نظم عمومی و نقش آن در حقوق کیفری
نقد،تحلیل و بررسی عناصر داستانی رمان عشق سال های جنگ
بررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد
*
@