بررسی ارتباط بین سطح افشا حسابداری و ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مقولات فرهنگی واقتصادی ازدیدگاه فلسفه تعلیم وتربیت وتاثیرات آن برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی مدارس شهرستان گنبدکاووس)
استفاده از هنرهای تجسمی جهت افزایش قابلیت فهم اطلاعات مندرج در گزارش های منتج از عملیات مالی
تحلیل مولفه های سوررئالیست در داستانهای کوتاه زکریا تامر
مفهوم نظم عمومی و نقش آن در حقوق کیفری
نقد،تحلیل و بررسی عناصر داستانی رمان عشق سال های جنگ
بررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد
تحلیل اثرات تغییرات بارش بر آبهای زیرزمینی دشت اهرم
تعیین ثابت های نوری پلی تیوفن
رابطه‌ی انتقاد ادراک شده، نارضایتی از بدن و مهارتهای ارتباطی با آشفتگی های هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی
بررسی وضعیت نظام نگهداری و تعمیرات شرکت پیراحفاری ایران از نظر اصول بنیادین نت بهره ور فراگیر ناب
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و فراتشخیصی بر ویژگیهای روانشناختی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دختر دارای اضطراب اجتماعی The effectiveness of Co
تحقیق در دیوان قاسم انوار
بررسی اثرات سرکوب مالی بررشد اقتصادی کشورهای منتخب منا
*
@