بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر تصمیمات مالی شرکت ها

بررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد
تحلیل اثرات تغییرات بارش بر آبهای زیرزمینی دشت اهرم
تعیین ثابت های نوری پلی تیوفن
رابطه‌ی انتقاد ادراک شده، نارضایتی از بدن و مهارتهای ارتباطی با آشفتگی های هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی
بررسی وضعیت نظام نگهداری و تعمیرات شرکت پیراحفاری ایران از نظر اصول بنیادین نت بهره ور فراگیر ناب
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و فراتشخیصی بر ویژگیهای روانشناختی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دختر دارای اضطراب اجتماعی The effectiveness of Co
تحقیق در دیوان قاسم انوار
بررسی اثرات سرکوب مالی بررشد اقتصادی کشورهای منتخب منا
عرفان اسلامی از منظر تفکر فازی با تاکید بر آراء امام خمینی(س): بررسی موردی سه مسئله ی وحدت وجود، تنزیه و تشبیه و شطحیات
اندیشه های اجتماعی مشایخ کبرویه در دوران ایلخانی و تیموری
تجزیه و تحلیل ندیشه های کیفری دوران امیر کبیر و پسا امیر کبیر تا پیش از انقلاب مشروطه :زایش و نوزایش حقوق مدرنیته ی کیفری در ایران
ارائه‌ی الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکتهای دولتی « مورد مطالعه شرکت مدیریت منابع آب ایران »
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت و تفکراستراتژیک با بهره وری کارکنان شرکت‌های عضو انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی
*
@