تبیین آسیب‌پذیری‌های روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی


تبیین آسیب‌پذیری‌های روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین آسیب پذیری های روانی بر پايه سبک های دلبستگی( ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) بود.


پیدایش ساختار مجهول در گفتار کودک فارسی زبان
جامعۀ آماری در این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی شهر شهرستان تهران بود.


بررسی رشد زبانی در کودک فارسی زبان تا پایان دوره تک‌واژه
از میان جامعۀ آماری مذکور 384 دانشجو(192 دختر، 192 پسر)، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با تکمیل مقیاس دلبستگی بزرگسال(AAI) و چک لیست علائم((SCL-90-R در این تحقیق شرکت کردند.


نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر از دیدگاه حقوق بین‌الملل
طرح پژوهش حاضر در زمرۀ طرح های توصیفی از نوع همبستگی بود.


سنجش میزان رعایت مؤلفه‌های زیرساخت‌های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران
براي تحليل داده‌هاي پژوهش از شاخص‌ها و روش‌هاي آماري شامل فراواني، %، ميانگين، انحراف معيار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هستفاده شد.


کارایی واکنش بازار سهام به اخبار اعلان سود حسابداری
تحلیل داده ها از طریق روش همبستگی پیرسون نشان داد که: 1- بین سبک دلبستگی ایمن با آسیب پذیری روانی رابطۀ منفی معنی دار وجود داشت.


نارضایتی‌های گردشگران بین‌المللی بازدیدکننده از تخت جمشید
2- بین سبک دلبستگی اجتنابی با آسیب پذیری روانی رابطۀ مثبت وجود داشت.


بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی جسمانی به عنوان پیشبین‌های ابتلا به بیماری قلبی - عروقی وتیپ 2 دیابت
3- بین سبک دلبستگی دوسوگرا با آسیب پذیری روانی رابطۀ مثبت معنی دار وجود داشت.


بررسی و مقایسه‌ی روش‌های تجربه‌آموزی در قرآن کریم و دیدگاه جان دیویی
علاوه براین، تحلیل داده ها از طریق رگرسیون نشان داد که: 1- سبک دلبستگی می تواند میزان آسیب پذیری روانی در افراد را پیش بینی کند، و سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بینی نماينده بود.

2- رابطۀ سبک های دلبستگی و آسیب پذیری های روانی برحسب جنس متفاوت نبود.

بر پايه یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل های درونکاری ایمن و ناایمن، که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد- مادر تشکیل می شوند، می توانند زمینه ظهور و هستمرار آسیب پذیری‌های روانی را از طریق اسبرنامه مدل‌های درونکاری ناایمن و ایجاد راهبردهای ناکارآمد پردازش شناختی-هیجانی، فراهم سازند.
90 out of 100 based on 40 user ratings 990 reviews

@