«بررسی تطبیقی هویت سیاسی نسل اول و نسل سوم انقلاب» (مطالعه موردی اصفهان)


«بررسی تطبیقی هویت سیاسی نسل اول و نسل سوم انقلاب» (مطالعه موردی اصفهان)
در این پژوهش براونیم تا بدانیم هویت سیاسی نسل اول و سوم چه تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر دارند.


امکان‌سنجی خصوصی‌سازی کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از دیدگاه مدیران، کارکنان و کاربران کتابخانه‌ها
بدین منظور پس از تعریف مفاهیم، نظریات مربوط به تفاوت های ارزشی و نسلی، شکاف نسل ها، سنت گرایی و تجددگرایی، جوانان و حقوق شهروندی و تحولات هویت سیاسی در ایران بررسی کردیم.


بررسی مقایسه‌ای مفهوم "سلطه" در اندیشه گرامشی و مارکوزه
پس از تعریف متغییرهای تحقیق و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه، 384 نفر از شهروندان اصفهانی در بازه سنی 30 ـ 20 سال (نسل سوم) و 60 ـ 50 سال (نسل اول) اون را تکمیل کردند.


بررسی و تحلیل تعدادی از مؤلفه‌های گفتمانی در برخی روایت‌های سیستانی بر اساس دولی و لوینسن (2001)
سپس با تحلیل پرسشنامه ها با آزمون های آماری مناسب مانند شاخص های مرکزی، آزمون تی و تحیلی رگرسیون نتایج زیر بدست آمد: نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به هویت سیاسی مبتنی بر فرمودمان دموکراتیک در نسل سوم قوی تر هست.


بررسی الگوهای مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری در شهر اهواز
همچنین نتایج نشان می دهند نسل اول سنت گراتر و دیندارترند و گروه مرجعشان روحانیون هستند و ارزش های سیاسی خود را بیشتر از مطبوعات اخذ می نمايند اما نسل سوم تجددگراتر و گروه مرجعشان خانواده هست و ارزش های سیاسی خود را بیشتر از شبکه های تلویزیونی خارجی و اینترنت اخذ می نمايند.


مسئولیت مدنی ناشی از مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد
اما در گرایش به هستبرنامه جامعه مدنی، هیچ تفاوت نسلی مشاهده نشد.


بررسی چگونگی ارتباط فضای خانواده با هویت ملی فرزندان


بررسی شرایط هم‌معنایی در بافت


84 out of 100 based on 74 user ratings 1374 reviews

@