بررسی اثر توزیع بار در مکان یابی تولیدات پراکنده


بررسی اثر توزیع بار در مکان یابی تولیدات پراکنده
امروزه جهت بهبود شرایط و موقعیت سیستم های قدرت حفظ پایدراری هستمرار تغذیه بارو به حداقل دساندن هزینه های مصرفی هستفاده ازتولیدات پراکنده درسیستمهای قدرت بسیار ممول شده هست درجهت هستفاده بهینه ازتولیدات پراکنده عواملی نظیر تعیین مکان این واحدها ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد مکان قرارگیری این منابع می تواند روی میزان تلفات سیستم و همچنین ولتاژ نقاط مختلف شبکه تاثیرگذار باشد.


تاثیر خلاقیت و نوآوری بر افزایش و بهبود بهره وری واحد های صنعتی کوچک


تاثیر شاخصه های بازار و محیط فرهنگی بر انتقال تکنولوژی
نمایه ها:


80 out of 100 based on 50 user ratings 350 reviews

طراحی مدل فرهنگ سازمانی شرکت سایپا یدک
طراحی نظام نوین پیاده سازی استراتژی در شرکت ایران خودرو
طراحی و استقرار سیستم جامع مشترکین با مشارکت بخش عمومی
طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی پیمانکاران در شرکت برق منطقه ای یزد
طرح استعدادیابی، توسعه و بهبود منابع انسانی (تجربه مدیریتی شرکت برق منطقه ای تهران)
تجربیات 5 سال فعالیت های تحقیق و توسعه در مرکز پزشکی، آموزش و درمانی آیت ا... طالقانی
تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت خدمات مراکز درمانی در محیط فازی(مطالعه موردی:بیمارستان صدوقی یزد)
تحقیق و توسعه تکنولوژی، و بهره وری نیروی کار
تحلیل آماری ارتباط TQM و نوآوری در واحد های صنعتی کوچک
ظهور نسل جدید مشتریان و ناکارآمدی تئوری های کلاسیک رفتار مصرف کننده
کارائی تیم ها در سازمانهای پروژه محور(مورد کاوی پروژه های راهسازی)
کاربرد تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک
*
@