بررسی روند شکل گیری استراتژی ساخت در شرکت های تولیدی ایران


بررسی روند شکل گیری استراتژی ساخت در شرکت های تولیدی ایران
در این مقاله، 6 شرکت ایرانی فعال در حوزه ساخت به منظور درک بهتر فرآیند شکل گیری هستراتژی ساخت مورد مطالعه واقع شده اند.


بررسی کارائی فرآیند فنتون در حذف دترجنت آنیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (C-TAB) ازمحلول های آبی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی آن
مفاهیم و متدهایی که عموما در ادبیات فرآیندی هستراتژی شرکتی هستفاده می شوند، برای غلبه بر کمبودهای موجود در ادبیات فرآیندب هستراتژی ساخت به کار گرفته شده اند.


بررسی کارائی فیلترهای سه بستری در حذف کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و نماتدها از پساب تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه
مطالعه حاضر نشان می دهد که هستراتژی ساخت در یک فرآیند پیچیده که شامل اقدامات و تصمیمات پیش بینی شده و پیشامدی هست، شکل می گیر.


بررسی کارایی دو تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان های آموزشی شهرستان ساری در حذف کیست و تخم انگل در سال 1386
در هر شرکت مجموعه ای از شرایط زمینه ای خارجی و داخلی ، فرایند هستراتژی ساخت را تحت تاثیر برنامه می دهد.


پلی اتیلن ترفتالات و اهمیت بازیافت ان


پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
نمایه ها:


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

@