بررسی تاثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی - رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ


بررسی تاثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی - رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ




اختلال هسترس پس از سانحه معمولا در طی هر جنگی به عنوان یک اختلال روانشناختی عمده در برخی از رزمندگان تجربه می‌گردد.


رابطه تحول اخلاقی نوجوانان (دختر) با نگرشهای تربیتی والدین
بر طبق تعریف این اختلال به دنبال یک عامل هسترس‌زای اونچنان شدیدی بوجود می‌آید که احتمالا قدرت ایجاد ضربه روانی در بهنجارترین افراد را نیز دارد.


بررسی رابطه انگیزش پیشرفت ، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباس
تاکنون شیوه‌های متفاوتی برای درمان بیماران مبتلا به اختلال هسترس پس از سانحه ارائه شده هست ، که در این تحقیق نیز به بررسی تاثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی - رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال هسترس پس از سانحه ناشی از جنگ پرداخته شده هست .


بررسی رشد قضاوت اخلاقی نوجوانان تیزهوش و مقایسهء آنان با نوجوانان عادی
این تحقیق در شهرستان نیشابور انجام شده و جامعه آماری اون را نظامیان دچار سانحه و دارای اختلال هسترس پس از سانحه ناشی از جنگ در این شهرستان تشکیل می‌دهند.


ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب تجربی (پایه‌های دوم تا پنجم) دوره ابتدایی سال تحصیلی 1371-72 با استفاده از روش ویلیام رومی
انتخاب نمونه در این تحقیق از طریق معرفی روانپزشک و تایید روانشناس صورت گرفت .


بررسی محتوای کتابهای ریاضی دوره ابتدائی بر اساس طبقه‌بندی هدفهای آموزشی در حیطه شناختی (سال تحصیلی 1371-72)
چون در این تحقیق دو گروه داشتیم یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، 14 نفر جهت نمونه انتخاب شدند اما از اونجا که برخی از افراد بنا به دلایلی تمایلی به شرکت در تحقیق را نداشتند و از طرفی نمونه دیگری هم در اختیار محقق نبود تا جایگزینی در گروهها بطور تصادفی صورت گیرد لذا افراد داوطلب (n 7) در گروه آزمایشی و سایرین (n 7) در گروه کنترل جایگزین شدند.


بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات در دروس دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر اصفهان
مشکل عدم جایگزینی تصادفی آزمودنیها نیز از طریق پیش آزمون و عدم مشاهده تفاوت معنادار بین میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون، برطرف شد و در نتیجه فرض یکسان بودن دو گروه پیش از شروع آزمایش تایید شد.


بررسی عوامل بازدارنده معلمان ابتدایی در استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی، یادگیری از دیدگاه آموزگاران در استان مازندران
در این پژوهش از روش شبه تجربی یا شبه آزمایشی هستفاده شد.


بررسی عوامل موثر در رشد کیفیت علمی اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها ازنظر هیئت علمی دانشگاه‌ها
تا تاثیر روش مشاوره فردی با رویکرد شناختی - رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال هسترس پس از سانحه آزمایش شود.

طرح تحقیقی، طرح گروههای نامساوی (نامعادل) بود که بصورت زیر اجرا شد: -1 ابتدا هر دو گروه بصورت هموقت به پیش آزمون جواب دادند.

-2 گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل که مشاوره فردی هست برنامه گرفت .

-3 پس از اتمام جلسات مشاوره فردی برای گروه آزمایشی هر دو گروه مجددا به پس آزمون جواب دادند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش نیز با هستفاده از آزمون تی انجام شد و نتایج حاصله نشان می‌دهد که روش مشاوره فردی با رویکرد شناختی - رفتاری بر درمان بیماران مبتلا به اختلال هسترس پس از سانحه ناشی از جنگ موثر هست .




50 out of 100 based on 55 user ratings 130 reviews

@