بررسی پراکندگی زوال درختان گردو در استان مازندران و خصوصیات استرین‌های باکتری مولد آن


بررسی پراکندگی زوال درختان گردو در استان مازندران و خصوصیات استرین‌های باکتری مولد آن
بررسی پراگندگی زوال درختان گردو در هستان مازندران و خصوصیات هسترین‌های باکتری مولد اون.


چوبخوار انجیر
بیماری شانکرپوستی گردو اولین بار در سال 1365 فقط در دو منطقه از هستان مازندران نقل گردید.


لکه سیاه سیب و مبارزه با آن
برپايه خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عامل بیماری Erwinia nigrifluens تشخیص داده شد.


پوسیدگی قهوه‌ای ریشه چغندرقند در ایران
علایم بیماری در بسیاری از مناطق هستان در سال‌های بعد مشاهده شده‌است .


پرورش پروانه موم‌خوار و شب‌پره هندی در آزمایشگاه و اثر مقایسه‌ای باسیلوس تورنژینیس بر روی آنها
علایم بارز بیماری نواحی نکروزه شده و بدون شکل مشخص همراه با ترشح شیرابه قهوه‌ای روشن تا تیره در ناحیه پوست تنه درخت می‌باشد.


ویروس موزائیک یونجه و بررسی خواص ایزوله‌های آن در یونجه کاریهای ایران
در بررسی اخیر چهل و هفت ایزوله از شاخه و تنه درختان مناطق مختلف هستان مازندران جدا گردید.


شته سیاه باقلا
هسترین‌ها روی محیط EMB agar به رنگ سبز متالیک ، گرم منفی، واجد 3-5 تاژک محیطی، اکسید از منفی و کاتالاز مثبت بودند.


آفات سخت بالپوش نباتات صیفی و طرق مبارزه با آنها
کلیه هسترین‌ها بی‌هوازی اختیاری و اوره‌آز مثبت بوده و اکثرا" قادر به تحمل نمک طعام 5 %، تولید هستوئین، تولید SH2 ازسیستئین، هیدرولیزاسکولین و قلیایی نمودن شیر لیتموس بودند.


شپشکهای مرکبات و دفع آنها
واکنش تولیداندول، هیدرولیزنشاسته، هیدرولیزتوئین 80، تولید مواد احیاءنماينده ازسوکروز، فنیل آلانین دی آمیناز، تولید گازاز گلوکز و آرجی نین دی هیدرولازکلیه ایزوله‌ها منفی و نتیجه آزمون‌های تولید لوان، هیدرولیزژلاتین، لسیتیناز، احیاء نیترات ، DNase، فسفاتازوهیدرولیزکازئین در اکثر هسترین‌ها منفی بود.

هیچکدام از هسترین‌ها قادر به لهانیدن ورقه‌های سیب‌زمینی، ایجاد فوق حساسیت در توتون و تولید رنگدانه صورتی روی محیط YDC نبودند.

اکثر هسترین‌ها قادر به هستفاده از ریبوز، گلوکز، مانوز، ترهالوز، رافی نوز، ملی بیوز، سوربیتول، مانیتول، آرابینوز، ساکاروز، گلیسرول، آربوتین، فروکتوز، زایلوز، آرابیتول، ساکسینات ، فومارات ، لاکتات و هستات بوده ولی توانایی هستفاده ازاینولین، پالاتینوز، فوکوز، ادونیتول، دولسیتول، اریتریتول، نشاسته، اتانول، پروپانل، پروپیونات ، بنزوات ، والرات ، آسکوربات ، گالاکتورونات ، اگزالات و اسیدهای آمینه لیزین، لوسین، سرین و آلانین (DL) را نداشتند.

کلیه هسترین‌ها نسبت به اونتی‌بیوتیک اریترومایسین مقاوم و نسبت به تتراسیکلین حساس بودند.

نقوش الکتروفورزی کلیه هسترین‌ها یکسان بود.

تمامی اونها در واکنش با اونتی سرم تولید شده یک یا دو خط رسوبی اصلی و 0 تا 5 خط رسوبی فرعی تشکیل دادند ولی تفاوت‌ها در حد تفکیک هسترین‌ها به سرووارهای مشخص نبود.

واکنش هسترین‌ها در ایمینوالکتروفورزکلاسیک متفاوت و غالبا" تولید 2-4 باند خنثی و 0-4 باند اسیدی نمودند.

ضمن اینکه پروتئین‌های تشکیل دهنده اونتی‌ژن‌ها در این آزمون تفاوت‌های کیفی را نشان دادند.

نتایج راکت ایمینوالکتروفورز نشان داد که پروتئین‌های تشکیل دهنده اونتی‌ژن‌ها از نظرکمی نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

نتایج بررسیها در مورد تعدادی از هسترین‌ها نشان داد که هیچکدام واحد پلازمید نیستند.
56 out of 100 based on 21 user ratings 796 reviews

@