بررسی ارتباط بین نوتروفیلی و نارسایی احتقانی قلب بعد از سکته قلبی حاد


بررسی ارتباط بین نوتروفیلی و نارسایی احتقانی قلب بعد از سکته قلبی حاد
سکته قلبی حاد معمولا با لکوسیتوز و افزایش نوتروفیل همراه هست.


تعیین میزان اثربخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری: روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرصهای پیشگیری اورژانسی
هنوز بطور قطع مشخص نشده هست که آیا این روند می تواند علتی برای آسیب میوکارد باشد یا خیر.


بررسی نتایج تمپانوتومی در بیماران مشکوک به اتواسکلروزیس ( با توجه به علایم بالینی و اودیومتری)
بطور کلی مطالعات اندکی در باره ارتباط بین نوتروفیلی و خطر بروز حوادث قلبی از قبیل نارسایی احتقانی قلب اندکی پس از وقوع سکته قلبی حاد صورت گرفته هست.


اهمیت کنترل کیفی آب در ایمنی غذائی، مطالعه موردی: صنایع نوشیدنی، لبنی و کنسروسازی استان آذربایجان شرقی
بدین ترتیب در صورت اثبات وجود ارتباط بین این دو می توان از شمارش نوتروفیل ها در بدو مراجعه افرادی که دچار سکته قلبی شده اند بعنوان یک عامل پیشگویی نماينده در ابتلا به نارسایی احتقانی قلب هستفاده کرد.


بررسی نتایج آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک
جمعیت مورد مطالعه را افرادی تشکیل می دادند که با تشخیص قطعی سکته قلبی در بخش سی سی یو بستری شده بودند.


برسی نتایج عمل جراحی سنگ کلیه و حالب فوقانی به روش سنگ شکنی از راه جلد
در بدو مراجعه جهت شمارش تعداد نوتروقیل از کلیه بیماران لام خون محیطی تهیه می شد.


بررسی نتایج درمان جراحی اتواسکلروزیس
ملاک ابتلا به نارسایی احتقانی قلب را نیز علایم بالینی ، یافته های اکوکاردیوگرافی و یافته های عکس سینه تشکیل می دادند.


نتایج درمان جراحی و آنژیوپلاستی در بیماران مبتلا به کوارکتاسیون آئورت به مدت 11 سال (1372 لغایت 1383)
همچنین کلیه بیمارانی که دارای شرایط مخدوش نماينده جهت ایجاد نوتروفیلی بودند از مطالعه حذف شدند .


مروری بر بوتولیسم شیرخواری و گزارش یک مورد بیماری
یافته ها: مجموعا از 50 بیمار مورد مطالعه 84% را مردان و 16 % را زنان تشکیل می دادند.

از میان این 50 بیمار 27 نفر در چهار روز اول دچار نارسایی احتقانی قلب شدند.

33 بیمار در بدو مراجعه نوتروفیلی نسبی داشتند و 36% نیز نوتروفیلی نداشتند.

این دو گروه از نظر میانگین % نوتروفیل ها با آزمون تی با هم مقایسه شدند که با ‏‎p=0/001‎‏ معنا دار بود.

در مجموع از بین 54% بیماران که دچار نارسایی احتقانی قلب شده بودند 92% در بدو مراجعه نوتروفیلی نسبی داشتند.

نوتروفیلی باعث افزایش 25 برابر در احتمال خطر ابتلا به نارسایی زودرس سپس سکته قلبی می شود.

نتیجه این مطالعه بخوبی نشان می دهد که وجود نوتروفیلی نسبی در افرادی که از شروع علایم شان بیش از 12 ساعت سپری نشده هست با وقوع نارسایی احتقانی قلب در چهار روز اول سپس سکته قلبی حاد کاملا مرتبط هست.
78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews

@