موارد و عوارض مصرف <b>زنجبیل (Zingiber Products)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>زنجبیل</b> چیست؟

موارد و عوارض مصرف سرم آنتی اسنیک (سرم ضد مار) (Antisnake Venum Serum) چیست؟ منع مصرف و تداخل
موارد و عوارض مصرف مفنامیک اسید (MEFNAMIC ACID) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مفنامیک
موارد و عوارض مصرف مپروبامات (MEPROBAMATE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مپروبامات
موارد و عوارض مصرف دیفتریا آنتی توکسین (Diphtheria Antitoxin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
موارد و عوارض مصرف ایمونوگلوبین (Immune Globulines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایمونوگلوبین
موارد و عوارض مصرف ایمنو گلوبین آنتی دی (Anti-D Immune Globulin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
How wrong is it to create an event handler delegate with out the standard (Obj sender, EventArgs args) signature?
Google Calendar PHP - Event URL / ID? (Zend_Gdata)
Firefox DOM2 mouse down event selects elements when using stopPropagation
Javascript events not firing in the expected order
PreRender event is not fired
Datagridview on RowLeave not assigning proper values to booleans
Run a method everytime value changes
Infragistics Clickable PieChart
How to automate a keystroke using Win32 and Ruby?
How to get the MouseEvent.localX and localY of a target but not its child objects?

موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟
    موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف نیتروفورازون (NIROFURAZON) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیتروفورازون

1:موارد و عوارض مصرف ایموگلوبین اینتراونوس (Immune Globulin Intravenous (IGIV)) چیست؟ منع مصرف و

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.


موارد و عوارض مصرف رابیز ایمنوگلوبین (Rabies Immune Golbulin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

تداخل دارویی:
از اونجا كه نقل شده هست زنجبیل دارای اثرات كاردیوتونیك و ضدفعالیت پلاكتی و پایین آورنده قند خون می باشد،لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ها ممكن هست با درمانهای قلبی ،پایین آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نماید.
مکانیسم اثر:
مكانیسم اثر زنجبیل در پیشگیری از بیماری مسافرت مشخص نیست.


موارد و عوارض مصرف کتوکونازول (KETO CONAZOLE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کتوکونازول
به نظر می رسد كه با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می كند.
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ هست‌:

موارد و عوارض مصرف اگزازپام (OXAZPAM) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اگزازپام چیست؟
1.


موارد و عوارض مصرف فلبامیت (FELBAMATE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلبامیت چیست؟
برگ‌ آویشن‌ 19% hymus vulgaris

موارد و عوارض مصرف اینترفرون بتا - 1آ (Inteferon Beta - 1A) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اینترفرون
2.


موارد و عوارض مصرف کولفوسریل پالمیتات (COLFOSCERIL PALMITATE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% ucalyptus globulus
3.

برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4.

دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare
اشكال دارویی:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ هست‌:
1.

برگ‌ آویشن‌ 19% hymus vulgaris
2.

برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% ucalyptus globulus
3.

برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4.

دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 17 بهمن ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


53 out of 100 based on 28 user ratings 553 reviews

@