بررسی اثربخشی دقت و اضطراب ریاضی دانشجویان با سبک‌های متفاوت شناختی (FD/FI) بر عملکرد و حل مسئله‌ی آنان در درس جبر 1 در دانشگاه فردوسی مشهد


بررسی اثربخشی دقت و اضطراب ریاضی دانشجویان با سبک‌های متفاوت شناختی (FD/FI) بر عملکرد و حل مسئله‌ی آنان در درس جبر 1 در دانشگاه فردوسی مشهد
در این پژوهش به مطالعه و بررسی اثربخشی متغیرهای دقت و اضطراب ریاضی دانشجویان با سبک های متفاوت شناختی(FD/FI) بر عملکرد و حل مسئله ی اونان در درس جبر 1در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی پرداخته شده هست.


مشخص‌سازی تکواره‌های حذف‌پذیر راست با استفاده از خواص یکدستی و منظمی عمل‌ها
نتایج کلی زیر از پژوهش به دست آمده هست: 1. متغیرهای دقت ریاضی، اضطراب ریاضی عملکرد حل مسئله ی جبر دانشجویان رابطه ی خطی زیر را با یکدیگر دارند: نمره اضطراب ریاضی × 237/.- نمره دقت ریاضی ×155/.+13.607 = نمره جبر1 2.


قیمت‌گذاری اختیارهای مالی اروپائی، آسیائی و آمریکائی تحت فرآیند قیمت پخش با رژیم متغیر
دانشجویان FD و FI در حل مسائل جبر 1 ، میزان اضطراب ریاضی و دقت ریاضی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.


شاخص میانگین‎پذیری داخلی جبرهای باناخ
3. دانشجویان FI در ترم های تحصیلی بالا نمره جبر 1 بیشتری از دانشجویان FD دارند.


ساختارهاى تراگرى برگ‌بندى‌ها
4. متغیر جنسیت تنها روی اضطراب ریاضی افراد تاثیر دارد و در واقع زنان میزان اضطراب ریاضی بالاتری از مردان دارند، ولی جنسیت روی بقیه ی متغیرهای دقت ریاضی و سبک های شناختی تاثیر معناداری ندارد.


قضیه نقطه ثابت مشترک برای نگاشتهای بطور R- ضعیف جابجایی در فضای احتمالی با شرایط انقباض غیرخطی


تابع ابهام حالت خالص روی گروه‌های موضعاً فشرده آبلی


53 out of 100 based on 38 user ratings 763 reviews

@