مقدمه‌ای بر فرمهای تفاضل متناهی غیراستاندارد


مقدمه‌ای بر فرمهای تفاضل متناهی غیراستاندارد
در فصل اول، دستورهای مدل‌بندی تفاضلات متناهی هستاندارد ارائه شده و این دستورها برای چندین مثال بکار برده شده هست .


درخت‌های تصادفی و فرآیندهای مسیری آنها
در فصل دوم، مفهوم ناپایداریهای عددی بیان و وجود اونها برای چندین مثال نشان داده شده هست .


برآوردگر اطلاع متقابل براساس معیار استقلال مکانی
در فصل سوم، ابتدا مفهوم فرم‌های تفاضل متناهی دقیق بیان، سپس دستورهای ساخت مدلهای تفاضل متناهی غیراستاندارد ارائه شده هست و در پایان فصل نیز بهترین فرم‌های تفاضل متناهی تعریف می‌شود و برای چند مثال این فرم‌های تفاضل متناهی ساخته می‌شوند.


مقاطع ابر-پیش‌تحلیلی روی ابر-خمینه‌های مختلط
در فصل چهارم، فرم‌های تفاضل متناهی غیراستاندارد برای رده خاصی از معادلات دیفرانسیل جزئی واکنش - پخش بررسی شده‌اند، بطوریکه این فرم‌ها دارای خاصیت مهم حافظ مثبت بودن هستند.


اندازه‌ها و انتگرالهای فازی تعمیم‌یافته


توسیع کمینه در فضای ضرب تانسوری


68 out of 100 based on 23 user ratings 298 reviews

@