ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به زنگ زرد

طرح مکانیزاسیون عملیات کاشت و داشت زعفران
کشت آزمایشی توتون بارلی توام با بادام زمینی در آستانه اشرفیه
کشت آزمایشی توتون شرقی در استان اردبیل
کشت آزمایشی توتون کوکر 347 در طارم
مقایسه اثر کاربرد اوره و اوره با پوشش
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
مقایسه عملکرد ارقام برنج در آزمایش تکراردار B
مقایسه کیفیت و کمبود عناصر در گندم - لوبیا - توتون با استفاده از دو روش تغذیه‌ای
انتخاب واریته سیب‌زمینی و تعیین تاثیر کود ازته اضافی جهت تولید غده و بذر حقیقی سیب‌زمینی در منطقه روانسر
بررسی زیستگاههای طبیعی گیاه زیره سیاه در استان کرمان
بررسی اثر ریزوبیومهای محلی در افزایش بازدهی محصول یونجه در استان کرمان
امکان اهلی کردن و کشت گیاه گل گاو زبان
بررسی تاثیر مالچ پلاستیکی سیاه بر روی عملکرد گوجه فرنگی
.hgignore syntax for ignoring only files, not directories?
proofs about regular expressions
i'd like to create from a simple XML text SQL using RegExp
Regular expression to parse html links
Looking for a regex - 8 char min w/ 1 num and 1 char
Help with regular expression with mod_rewrite
what does this regular expression mean?
regular expression to parse short urls
Regular expression explanation for vim
capture part of url with regex
*
@